Projekt RPO - Zapytanie

pasek logo

Projekt

Nazwa projektu: Wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu w zakresie ambient marketingu z wykorzystaniem technologii ICT i najnowszych technologii geolokalizacyjnych - beaconów.
Nazwa Beneficjenta: Business Consulting Sp. z o.o.
Na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zamieszczamy zapytanie ofertowe na zakup nowej drukarki UV oraz zakup nowego stołu CNC. Informujemy, iż poniższe zapytania umieszczone zostały również na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapytanie ofertowe CNC
Zapytanie ofertowe UV